Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności      
ROZUMIEM

Regulamin

Regulamin główny

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu dragonsmoke.pl oraz zasady zamawiania usług poprzez serwis internetowy – dragonsmoke.pl
 2. Właścicielem Platformy i domeny https://dragonsmoke.pl/ jest Rafał Dróżdż DRAGON SMOKE NIP: 8222227263, Warszawska 152, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 3. W celu korzystania z platformy należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Platforma – prowadzona przez Usługodawcę platforma on-line funkcjonująca pod adresem dragonsmoke.pl
  • Usługodawca –Rafał Dróżdż DRAGON SMOKE NIP: 8222227263, Warszawska 152, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://dragonsmoke.pl oraz wszelkie jej podstrony;
  • Produkt –  produkt, który może być przedmiotem oferty lub świadczenia przez Platformę na rzecz Kupującego.
  • Oferta – jednostronne oświadczenie woli Sprzedającego zamieszczone w Platformie, dotyczące oferowanego przez Sprzedającego poprzez Platformę Produktu;
  • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do platformy oferowania i zamawiania Produktów oraz organizacja  w/w czynności w jej obrębie, w tym obsługa płatności;
  • Sprzedający – Rafał Dróżdż DRAGON SMOKE NIP: 8222227263, Warszawska 152, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • Kupujący – użytkownik Platformy, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zamówienia Produktów dostępnych w ramach Platformy. Kupującym może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  • Użytkownik – osoba fizyczna (posiadające pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, zajerestrowana w serwisie lub występująca jako gość bez konta, która dokonała zamówienia lub zamierza dokonać zamówienia produktów oraz komentująca wpisy w serwisie, lub komentująca.  wpisy w serwisie. Kupujący także jest użytkownikiem platfromy.
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności (postanowienia ostatniego zdania wchodzą w życie po 1 czerwca 2020 r.);
  • Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w Platformie, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformę;
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
 5. Szczegółowe informacje o Produktach i  znajdują się w Platformie, jak również udostępniane są przez Sprzedającego w odpowiedzi na skierowane przez Kupującego zapytanie.
 6. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: dragonsmoke@o2.pl

§2. Rejestracja w Platformie

 1. Kupujący dokonują w Platformie rejestracji kont indywidualnych.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Kupującym korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformy.
 3. Kupujący dokonuje rejestracji w Platformie poprzez Stronę internetową, wypełniając formularz rejestracyjny.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego kupujący ma dostęp do pełnej zawartości usług ofertowych przez platformę. Po prawidłowym wypełnieniu formularzu, sprzedający wysyła wiadomość email na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym o założeniu konta.
 5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 6. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika za pomocą automatu.
 7. Dokonania rejestracji Konta i późniejszych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Sprzedającego mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Sprzedającego lub posiadające stosowne uprawnienie.
 8. Osoba upoważniona do reprezentacji Sprzedającego jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu Sprzedającego czynności określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 10. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Użytkownika, następcy prawni Użytkownika lub jego opiekunowie prawni winni niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach.
 11. Konto Użytkownika zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować poprzez przesłanie informacji do Usługodawcy.
 12. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta i Profilu Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta i Profilu Użytkownika, Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.

§3. Ogólne zasady korzystania z Platformy

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Platformę Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (Microsoft Edge, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Opera w wersji 66.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 72.0 lub nowszej, Safari w wersji 13.0 i nowszej);
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, Platformy, Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  • używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy;
  • przestrzegania zasad prawa polskiego,
  • poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Platformy, Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Platformie treści  zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 6. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Kupujących lub użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.
 7. Konto Kupującego lub użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.
 8. Komentarze kupujących oraz produkty zamieszczone w Platformie widoczne są dla wszystkich użytkowników sieci internet.

§4. Zamieszczanie treści w Platformie przez Użytkowników

Użytkownicy oraz kupujący mogą zamieszczać treści w serwisie w komentarzach pod wpisami – o ile istnieje taka możliwość pod danym wpisem.

 1. Każdy Użytkownik zamieszczając treści w Platformie oświadcza, że:
  • Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną w Platformie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
  • Osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;
  • Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.
 2. Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. a, b, c Regulaminu na każde żądanie Usługodawcy.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do zmian w treści zamieszczanej przez Sprzedającego Oferty, skracania jej i redagowania, a także jej usuwania bez podania przyczyny.
 5. Użytkownik umieszczając w Platformie treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonywania praw autorskich, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Platformy.
 6. Użytkownik udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  • wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
  • relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
  • publikacje w gazetach i czasopismach,
  • rozpowszechnianie w Internecie,w Platformy, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach, w newsletterze,
  • udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.

§5.  Płatności i rozliczenia

 1. Kupujący może dokonać płatności za Produkt w poprzez system płatności udostępniony w Platformie.
 2. Kupujący dokonuje płatności w powyższy sposób bezpośrednio po zamówieniu Produktu lub kiedy kurier dostarczy mu paczkę za pobraniem.

§6. Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Platformy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Użytkowników;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy i Oferty;
  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Platformy;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;
  • wady danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  • niemożności korzystania z Platformy,
  • korzystania z Platformy,
  • braku dostępu do Platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Platformie,
  • błędu w funkcjonowaniu Platformy,
  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  • oddziaływania osób trzecich,
  • usunięcia Konta.
  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
 7. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 8. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Platformy, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
 10. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.
 11. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§7. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Platformy

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres dragonsmoke@o2.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy i Usługi.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§8. Usuwanie kont Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy,  Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Platformy bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.

§9. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy pomiędzy Użytkownikami.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę w Koncie, dostępną po zalogowaniu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.

§10. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z korzystaniem z Usług poprzez Platformy, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  • b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem
   http://ec.europa.eu/consumers/odr
  dostępna jest platforma
  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Sprzedającym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2021

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić

 

Regulamin sprzedaży towarów i usług

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu Produktu określonego w Ofercie.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu Produktu przy pomocy Platformy. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  2. Sprzedawca – podmiot wskazany w Ofercie jako Sprzedawca;
  3. Sklep – sklep internetowy administrowany przez Sprzedawcę;
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności
  5. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. W pozostałym zakresie terminy przyjmują znaczenie określone w Regulaminie głównym. Do niniejszego Regulaminu stosują się odpowiednio postanowienia Regulaminu głównego.
 4. Szczegółowe informacje o Produktach znajdują się w Ofercie, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w Ofercie.

§ 2

Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji).
 5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujący go Produkt, a następnie postępuje zgodnie z instrukcjami na Stronie internetowej .
 6. By dokończyć zamówienie, Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych mających na celu umożliwienie realizacji umowy.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 10. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 11. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§ 3

Terminy i sposoby płatności

 1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  1. Przelew Tradycyjny.
  2. Płatność za pobraniem.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu lub w trakcie dostarczenie paczki, jeśli wybrał usługę kurierską z możliwą płatnością za pobraniem.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

§ 4

Sposoby i koszty dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w Ofercie.
 3. Czas realizacji zamówienia to zakres od 3 do 7 dni roboczych. Czas realizacji każdego zamówienia jest dostępny w zakładce “Dostawa i płatność” w Ofercie.

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, na dane kontaktowe podane w Ofercie.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez  koszty dostawy produktu  oraz z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

§ 6

Reklamacja produktu

(rękojmia za wady)

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w wysyłając stosowną wiadomość e-mail na dane kontaktowe podane w Ofercie.
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1.  imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§ 7

Umowy zawierane z przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr
  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Postanowienia uprawnienia przyznane Kupującym będącym przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i dokonującymi czynności prawnych w celach niezawodowych, wchodzą w życie 16 stycznia 2021 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić

Najnowsze Produkty

Koszyk